Oldrich
3.12.2022
Výskum o interrupciách odhalil realitu na Slovensku: Sú nedostupné a predražené
Zdielať na

Výskum o interrupciách odhalil realitu na Slovensku: Sú nedostupné a predražené

BRATISLAVA / Výskum občianskeho združenia Možnosť voľby ukázal, že interrupcie na Slovensku nie sú tak dostupné, ako by sa mohlo zdať. Cieľom výskumu bolo zistiť informačnú, fyzickú, geografickú a finančnú dostupnosť poskytovania legálnej a bezpečnej interrupcie na žiadosť ženy a teda bez zdravotných indikácií. Výsledky sú znepokojivé.

Autorky výskumu Barbora Holubová, Adriana Mesochoritisová a Paula Jojart za týmto účelom zmapovali 66 webových stránok poskytovateľov ústavnej alebo jednodňovej zdravotnej starostlivosti so špecializáciou v gynekológií. Zároveň uskutočnili 56 telefonických dopytovaní v takýchto zariadeniach, ale aj 6 rozhovorov s gynekológmi a spracovali celkovo 21 žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 o prístupe k informáciám.

S informáciami to nie vôbec ružové

Podľa výskumu Možnosti voľby je dostupnosť informácií o poskytovaní, postupoch a poplatkoch za bezpečnú a legálnu interrupciu nízka. Výskum dokonca odhalil aj to, že na Slovensku neexistuje pre verejnosť dostupný kompletný a aktuálny zoznam zariadení, ktoré poskytujú legálnu interrupciu na žiadosť ženy.
"Tridsať percent zo všetkých 66 zmapovaných webových stránok zdravotníckych zariadení uvádza, že poskytujú umelé prerušenie tehotenstva, pri preverovaní informácií však mohlo ísť o iba o interrupciu zo zdravotných dôvodov, alebo informácia už nebola aktuálna," uviedol výskum pričom v jednej tretine (34%) mapovaných zariadení boli informácie o interrupcii uvedené iba nepriamo. Napríklad cez cenník zdravotných výkonov. Výsledky výskumu upozornili aj na to, že to nezaručuje aj jej poskytovanie. Jedna pätina zariadení (20%) pritom nemala uvedenú žiadnu informáciu o poskytovaní legálnej a bezpečnej interrupcii.

"Priame telefonické kontaktovanie zdravotníckeho zariadenia za účelom podstúpenia legálnej interrupcie je problematické vzhľadom na časové obmedzenia. V 12% prípadov sa podarilo skontaktovať až na 3. volanie v priebehu 2 týždňov a v 16% sa nepodarilo skontaktovať vôbec," uviedli autorky s tým, že sa automaticky a chybne predpokladá, že informácie o zariadeniach, ktoré poskytujú legálnu interrupciu sú v danom regióne alebo spádovej oblasti známe, alebo že presné informácie má mať zmluvný gynekológ.

"Niektoré ženy však nemajú zmluvného gynekológa (z rôznych dôvodov) a kontaktujú priamo ústavné zariadenie alebo jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Komplexné informácie o postupe pri interrupcii boli uvedené na weboch poskytovateľov iba zriedkavo," pričom väčšinou išlo buď o všeobecné informácie vzťahujúce sa na hospitalizáciu alebo pôrod. Na základe telefonického dopytovania boli ženám poskytnuté stručné informácie o postupe interrupcie, ale aj odmietnutie a odkaz na osobné stretnutie.
"Cena za interrupciu je uvedená väčšinou v cenníkoch aj vďaka tomu, že zverejnenie cenníkov je povinnosťou poskytovateľa. Tie sú však niekedy ťažko dostupné a neprehľadné," prezradili výsledky zverejneného výskumu. 

Fyzická a geografická dostupnosť ukazuje závažné problémy

Na určenie počtu poskytovateľov legálnej a bezpečnej interrupcie sme autorky vyhodnotili všetky zdroje dát získané použitými metóda, pričom konzistentnosť a spoľahlivosť dát je však nízka. "Celkovo sme do analýzy zaradili 70 zariadení, ale zoznam nie je úplný," uviedli autorky výskumu pričom zo 70 mapovaných zariadení 43% poskytuje legálnu interrupciu na žiadosť ženy, 34% odmieta poskytovať legálnu interrupciu a v 23% nemožno určiť pre nedostatok alebo nekonzistentnosinformácií o danom zariadení.

Výskum pritom ukázal, že v niektorých krajoch väčšina mapovaných zariadení odmieta poskytovať legálnu interrupciu a ženy musia opakovane cestovať viac ako 100 km do najbližšieho zariadenia, ktoré interrupciu poskytuje.

Podľa výsledkov je problematický hlavne Prešovský kraj, kde z 11 mapovaných zariadení, až 8 zariadení interrupciu odmieta poskytovať. Otázne sú aj Banskobystrický a Trnavský kraj, kde je informačná dostupnosť o poskytovaní interrupcie je mimoriadne nízka. Neschopnosť zabezpečiť dôvernosť informácií a stigmatizácia interrupcií núti ženy vyhľadať vzdialenejšie zdravotné zariadenie.

"Navyše sa ukazuje, že sieť poskytovateľov je pomerne „riedka“ a jedno zariadenie slúži pre vysoký počet obyvateľov. Ak v pripravovanej optimalizácií nemocníc zanikne viacero ústavných zariadení a zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti so špecializáciou v gynekológií, fyzická a geografická dostupnosť výkonu interrupcie na žiadosť ženy sa môže ešte viac zhoršiť," odhalili dáta zo zverejneného výskumu. 

Dostupnosť ovplyvňuje aj výhrada vo svedomí, alebo zmluva s katolíckou vysokou školou

Dostupnosť legálnej interrupcie je významne ovplyvnená odmietaním poskytnúť interrupciu a pričom toto odmietanie je uplatňované inštitucionálne, interrupciu odmieta poskytnúť celé zariadenie. Takýchto zariadení je na Slovensku 26.

Z toho 27% uvádza ako dôvod odmietanie poskytnúť interrupciu z dôvodu náboženského alebo osobného presvedčenia, 19% na základe rozhodnutia vedenia/personálu, 23% zariadení odmietlo povedať dôvod, 8% odmietlo poskytnúť interrupciu z dôvodu Covidu a 23% uviedlo iný dôvod, napríklad už nemajú gynekológa, robia iba zo zdravotných dôvodov a podobne.

Jeden z uvádzaných dôvodov bolo, podľa výskumu, aj odmietnutie poskytnúť legálnu interrupciu z dôvodu zmluvy o dodávke služieb praktickej výučby, objednaných katolíckymi či kresťanstvo presadzujúcimi univerzitami. V predmetných zmluvách sa však takéto ustanovenie nenachádzalo.

Individuálne odmietanie poskytovať interrupciu alebo iné služby reprodukčného zdravia je časté a tolerancia pomerne vysoká, pričom je vnímané ako nárokovateľné. Zároveň však zazneli aj nesúhlasné hlasy zo strany gynekológov, ktoré tvrdili že: “ Ak má niekto problém vykonávať časť povinností vyplývajúcich z daného oboru, má ísť robiť iný odbor." Informácie o iných zariadeniach, ktoré interrupciu neodmietajú poskytovať boli čiastočne volajúcim ženám poskytnuté, ale nie vždy boli konkrétne alebo aktuálne.

Interrupcie sú predražené

Ministerstvo zdravotníctva stanovilo maximálnu a konečnú cenu za interrupciu na 248,95 eur. Táto suma sa však nie vždy dodržiava, pričom často chýbajú informácie o tom, čo je v cene zahrnuté. "Na základe zmapovaných informácií sme odhadli dodatočné, skryté poplatky za zdravotný výkon interrupcie a stanovili priemernú cenu s dodatočnými poplatkami. Odhadovaná priemerná celková cena za legálnu interrupciu s dodatočnými poplatkami je 414 Eur," uvádza výskum, ktorého autorky prepočítali odhadovanú priemernú cenu za legálnu interrupciu s dodatočným poplatkami ako podiel disponibilného mesačného priemerného príjmu relevantných skupín jednotlivcov a domácností.
Odhadovaná cena s poplatkami tvorí:
  • 58% z mesačného disponibilného príjmu jednočlennej domácnosti
  • 62% disponibilného príjmu domácnosti s dvomi dospelými a 2 závislými deťmi (EU-SILC, 2019)
  • 48% priemernej nominálnej hrubej mzdy mladých žien vo veku 20 – 24 rokov (VZŠM, 2019)

Kvalita poskytovanej legálnej interrupcie

Zaznieva silný a takmer jednotný hlas z odbornej obce o zastaranosti chirurgickej interrupcie a volanie po zavedení medikamentóznej interrupcie. Chirurgická metóda je vnímaná ako zastaralá, nie v súlade s najnovšími poznatkami vedy. Medikamentóznu interrupciu je považujú gynekológovia za štandard a bežnú vo svete, a to čo odbornej obci významne chýba.
"Opakované snahy o úpravu legislatívy súvisiacej s poskytovaním interrupcie vnímajú gynekológovia ako politikárčenie a vytĺkanie politického kapitálu bez odborníkov, nie zlepšiť reprodukčné práva žien," uviedli autorky výskumu. 

Výsledná výskumná správa bude zverejnená po zapracovaní záverov z okrúhleho stola, na ktorom bol výskum predstavený, a ktorý prebehol 20.9.2021. Výskum bol zrealizovaný v rámci projektu ‘Nebuďte ticho s nami!’. Projekt je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Na názor na výsledky výskumu sme sa spýtali aj lekára Petra Visolajského. Vidí v dostupnosti problém? Dozviete sa vo videu:

Súvisiace články

Najčítanejšie