Skoro jasno
Bratislava
Vieroslava
30.3.2023
Čurilla a jeho spoluobvinení kolegovia z NAKA navrhujú disciplinárne stíhať sudcu Šamka
Zdielať na

Čurilla a jeho spoluobvinení kolegovia z NAKA navrhujú disciplinárne stíhať sudcu Šamka

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Obvinení vyšetrovatelia NAKA, stíhaní pre zneužitie právomoci verejného činiteľa chcú docieliť disciplinárne stíhanie Petra Šamka, sudcu Krajského súdu v Bratislave.

Dôvod ma byť ten, že sudca zverejnil na webovom portáli pravnelisty.k článok s názvom "K účelovej kriminalizácii sudcu prostredníctvom trestného činu ohýbania práva". Článok mal Šamko publikovať 22.januára 2022. Šamko pre TV JOJ uviedol: “Áno, je to pravda. Dozvedel som sa to od novinárov a už ten podnet mám.”

Podľa Čurillu a spol. Šamko v článku uvádza detailné informácie o prebiehajúcom trestnom konaní vedenom na NAKA. Podľa nich Šamko získal informácie pre svoj článok priamo zo žiadostí vyšetrovateľa NAKA, ktorý preveruje obsah ich trestného oznámenia, a ktorý žiadal krajský sud o zbavenie mlčanlivosti sudcu Juraja Kapinaja. Sudcu, ktorý vzal policajtov Čurillu, Sabotu, Ďurku a Mašina do väzby na základe obvinenia vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby.  Práve na Kapinaja obvinení policajti podali spomínané trestné oznámenie v súvislosti s ich vzatím do väzby.

Čo sudca Šamko podľa stíhaných policajtov urobil zle?

V článku uviedol iniciály oznamovateľov už spomenutého trestného oznámenia s tým, že ide o stíhané osoby. Tiež výstup vyšetrovateľa, ktorý chce vypočúvať sudcu ako podozrivú osobu, kritizuje jeho žiadosť, ale aj to, ako by on rozhodol o žiadosti vyšetrovateľa, ak by bol predsedom okresného súdu.

Čurilla a jeho stíhaní policajní kolegovia z NAKA svoj spoločný podnet spísali 1.februára 2022 a adresovali ho každému, kto má kompetenciu navrhnúť disciplinárne stíhanie sudcu. Sudca podľa nich svojim článkom postupoval v rozpore so svojimi povinnosťami sudcu, zneužil neverejné informácie zo živej trestnej veci, a narušil dôstojnosť a vážnosť funkcie sudcu. Podnet zaslali Súdnej rade, predsedovi Krajského súdu v Bratislave, sudcovskej rade KS BA, ale aj ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej a predsedovi Súdnej rady Jánovi Mazákovi.

Sudca Šamko: Takéto postupy zo strany policajtov predpokladám

Sudca Šamko, ktorý pravidelne publikuje na spomínanom webe, v článku opäť kritizoval nový trestný čin ohýbania práva práve pre jeho použitie v prípade predchádzajúceho rozhodnutia sudcu Kapinaja. V tej súvislosti napísal, že za­ve­de­nie tres­tné­ho či­nu ohýbania práva do tres­tné­ho záko­na (pred vy­še ro­kom) bol­o sprevádzané výraznými po­chyb­nos­ťa­mi, či ten­to trest­ný čin ne­bu­de vy­užitý na šikanu sud­cov a, či ne­bu­de slú­žiť na to, aby po­lícia (na­mies­to od­miet­nutia trest­né­ho oznámenia) ne­za­ča­la pracovať len pre­to, že sa s ne­jakým roz­hod­nu­tím konkrét­ne­ho sud­cu nes­to­to­žňu­je, a aby tak „trestala“ sud­cu za je­ho pos­tup alebo práv­ny názor.

Stanovisko sudcu Šamka k podnetu policajtov Čurilu, Danka, Sabotu a Mašina

Šamko TV JOJ potvrdil, že o podnete policajtov NAKA na podanie návrhu na jeho disciplinárne stíhanie už vie. K ich konaniu poskytol rozsiahle stanovisko, ktoré opäť publikuje na webovej stránke pravnelisty.sk. Toto je len časť z Šamkovej reakcie: “Je to ur­či­te para­dox, že práve po­dá­vate­lia pod­ne­tu mi vyčíta­jú o­bha­jo­bu „po­doz­rivé­ho“ sud­cu, keď na­príklad o trest­nom stí­ha­ní po­dá­vate­ľov sa ne­ga­tív­ne vy­jad­rovalo veľ­ké množ­stvo osôb, na­prík­lad aj prokurátor Úrad­u špecializovanej prokuratúry, či poli­cajný pre­zi­dent a nie je mi zná­me, že by na nich po­dá­vatelia dali­ návrh na za­ča­tie
discipl­i­nár­neho konania z dôvo­du, ako ­na svo­jej fun­kcii pô­so­bia, ktoré je len v príp­rav­nom ne­verejnom ko­na­ní." 

Súvisiace články

Najčítanejšie