D.SANTUSOVÁ: Policajný prezident Kovařík zavádza a zakrýva svoje protiprávne konanie

D.SANTUSOVÁ: Policajný prezident Kovařík zavádza a zakrýva svoje protiprávne konanie Zdroj: Facebook - Polícia slovenskej republiky
BRATISLAVA / Televízia JOJ obdržala kópiu listu, ktorého autorkou je vyšetrovateľka Diana Santusová. Šéfka vyšetrovacieho tímu, ktorý pracoval na prípade podozrenia z manipulovania výpovedí, tzv.kajúcnikov, vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry. Výsledkom práce tohto tímu je podmienečne odsúdený Csaba Dömötör, ktorý sa priznal, že manipuloval svoju výpoveď. Zároveň je na úteku Peter Petrov, prezývaný "Tiger" a Matej Zemanovič, prezývaný "Zemák". Vyšetrovateľku Santosovú, po nedávnej čiastočnej zmarenej akcii, zameranej na zadržanie spomínaných kajúcnikov, postavil jej nadriadený, poverený riaditeľ inšpekčnej služby MV SR, Peter Scholtz, dočasne mimo službu.

Vyšetrovateľka prelomila mlčanie

Diana Santusová podľa informácií Televízie JOJ adresovala otvorený list prezidentke SR Zuzane Čaputovej, predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi, predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi, ako aj niektorým poslancom NR SR a členom Výboru pre obranu a bezpečnosť. Santusová hneď v úvode píše, že sa na nich obracia z pozície bývalej vedúcej špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby.

“Úvodom chcem poznamenať, že všetky svoje služobné povinnosti sme ako špecializovaný vyšetrovací tím, teda ja ako vedúca uvedeného tímu a všetci v tom čase mnou vedení členovia tímu, ktorými boli príslušníci Policajného zboru služobne zaradení na Úrade inšpekčnej služby, ako aj príslušníci Policajného zboru služobne zaradení na národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru, vykonávali výlučne v súlade so zákonom a v jeho medziach. Vždy som si ctila a ctím službu štátu a bola som čestným, vzorným a disciplinovaným vyšetrovateľom PZ. Rovnako uvádzam, že odmietam vytváranie obrazu o konflikte v bezpečnostných zložkách štátu, čoho dôkazom je napokon aj zloženie uvedeného špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ako aj bezproblémová spolupráca s inými bezpečnostnými zložkami. Na rozdiel od iných, som nikdy nedelila a ani nedelím ľudí podľa toho, v ktorom bezpečnostnom orgáne štátu pôsobia alebo pôsobili. Mám však za to, že za predpokladu, že existujú dôvodné podozrenia z nezákonného postupu civilných osôb, ako aj niektorých príslušníkov alebo bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek štátu, mali by byť tieto konania objektívne preverené a zistené, či nimi nedošlo k spáchaniu trestného činu, kde v kladnom prípade by malo prísť k odhaleniu jeho páchateľa, resp. páchateľov, čo je napokon účelom trestného konania v každom právnom štáte.”

Reagovala tak na výrok, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý tento tím pred časom označil za "antitím", bojujúcim proti vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, pracujúcim v špecializovanom tíme Očistec. Santusová otvorene píše o podmienkach, za akých mal pracovať jej tím na policajnej inšpekcii po vymenovaní nového, dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby MV SR. Okrem iného v liste uvádza, že do jej kancelárie, bez jej súhlasu nechal namontovať kameru.

"Za zásadne účelové a tendenčné považujem konanie menovaného(pozn. riaditeľa ÚIS), ktorým dal ústny pokyn na montáž technického prostriedku vyhotovujúceho zvukovo-obrazové záznamy bez môjho súhlasu alebo súhlasu akéhokoľvek na to oprávneného subjektu do mojej kancelárie absurdne dôvodiac “ochranou predmetného spisu, aby ho niekto neukradol”. Uvedené považujem za zarážajúce najmä preto, že v danom priestore sú vykonávané všetky s predmetným trestným konaním súvisiace procesné úkony, vrátane výsluchov svedkov a taktických porád špecializovaného vyšetrovacieho tímu. K uvedenému úkonu napokon nedošlo len vďaka včasnému získaniu operatívnych poznatkov a poukázaniu na protiprávnosť uvedeného konania zo strany mojej osoby.”

Detektor ako zámienka diskreditácie?

V otvorenom liste Santusová pritvrdzuje. Píše, že nový riaditeľ inšpekcie pracoval na jej odstavení, čo mal podľa jej vyjadrenia koordinovať s príslušníkmi NAKA. Zhodou okolností, tými istými, na ktorých Santusovej tím pracoval. “Operatívne poznatky zabezpečené tímom zároveň poukazujú však aj na ďalšie závažné skutočnosti a to napríklad na to, že menovaný koordinoval moje odvolanie z pozície vedúcej špecializovaného vyšetrovacieho tímu v spolupráci s vybranými príslušníkmi národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ktorí môžu mať dôvodné obavy z postupu vyšetrovania špecializovaným vyšetrovacím tímom pod mojím vedením a ním zabezpečených dôkazov, pričom sa jedná práve o podozrivé osoby. S uvedenými osobami menovaný dokonca dohadoval aj postup vo veci účelového iniciovania polygrafického vyšetrenia mojej osoby na detektore lži kde je potrebné zdôrazniť, ze sa to odohralo v čase, keď ešte neprebehol môj pracovný pohovor, až výsledky ktorého podľa tvrdenia dočasne povereného riaditeľa úradu neboli dostačujúce, a preto sa rozhodol, že ma posiela na spomínaný detektor lži, aby odstránil (údajné) pochybnosti o mojej pravdovravnosti, s ktorými ma do dnešného dňa ani neoboznámil. Je prinajmenšom zarážajúce, že teda ešte pred týmto pracovným pohovorom s dočasne povereným riaditeľom úradu bol tento na ďalšom postupe dohodnutý práve s osobami, ktoré sú dôvodne podozrivé zo spáchania trestnej činnosti v trestnej veci, ktorá bola vyšetrovaná špecializovaným vyšetrovacím tímom, čo už nie je možné ďalej prehliadať.”

Podľa Santusovej je jej odstavenie od prípadu a následne nariadené vykonanie polygrafického vyšetrenia protizákonné. Píše o diskriminácii s jasným zámerom. Zistiť informácie, ktoré má v spise.

“Uvedené polygrafické vyšetrenie, ktoré nemá oporu v zákone a ktoré iniciovali práve podozriví príslušníci Policajného zboru v snahe zdiskreditovať moju osobu akýmkoľvek spôsobom, považujem len za jeden z ďalších prostriedkov menovaného ako sa oboznámiť s obsahom vyšetrovacieho spisu, ktorý tvoria aj utajované skutočnosti rôznych stupňov utajenia, a zároveň ako spomaliť, resp. zastaviť činnosť tímu, keďže moje "dočasné vylúčenie" z tímu je podmienené vykonaním tohto vyšetrenia, čo taktiež nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Takýto postup zásadne odmietam, nakoľko by som sa tým dopustila protiprávneho konania na úseku ochrany utajovaných skutočností a možného marenia ďalšieho vyšetrovania v predmetnej trestnej veci.”

Santusová navyše tvrdí, že vie o existencii dokumentu, ktorý povoľuje vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry vyšetrovať ju a inšpektorov z jej tímu.
Všetko sa to má diať pod dohľadom Úradu špeciálnej prokuratúry. Aj za tým sa podľa nej majú opäť stáť vyšetrovatelia tímu Očistec.

“Disponujem informáciou, že menovaný v spolupráci s uvedenými podozrivými osobami zabezpečil vyhotovenie dokumentu "opatrenia" umožňujúceho vedenie trestného konania národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru minimálne vo vzťahu k mojej osobe a prípadne proti ďalším členom tímu, ktorý dokument menovaný ako oprávnená osoba následne aj schválil, resp. poskytol k nemu kladné stanovisko. Toto konanie pod účelovým dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR má byť podľa mojich informácií vedené inými vyšetrovateľmi národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ako tými s ktorými menovaný tento postup koordinoval, preto, aby nevzniklo podozrenie z účelového a zaujatého konania motivovaného pomstou týchto s menovaným spolupracujúcich vyšetrovateľov z pracovnej skupiny Očistec. Uvedené je však opäť v rozpore so skutočnosťou, nakoľko konanie vedené proti mojej osobe, resp. proti špecializovanému vyšetrovaciemu tímu koordinujú a vedú preukázateľne práve podozriví príslušníci z pracovnej skupiny Očistec a to navyše aj v čase, keď vyšetrovateľ, ktorý má toto konanie oficiálne pridelené, nevykonáva štátnu službu, ale má voľno a nachádza sa doma.

Podozriví príslušníci Policajného zboru z pracovnej skupiny Očistec, ktorí vedú uvedené trestné konanie, v súčasnosti skutočne intenzívne zabezpečujú vykonštruované dôkazy, ktorých cieľom je účelová diskreditácia mojej osoby a postupu špecializovaného vyšetrovacieho tímu. Zároveň disponujem informáciou, že tieto osoby na základe takto nezákonne zabezpečených a vykonštruovaných dôkazov plánujú tendenčné vznesenie obvinenia vo vzťahu k mojej osobe, ako aj k ďalším členom daného špecializovaného vyšetrovacieho tímu, a to všetko len z dôvodu, že sme realizovali svoje práva a povinnosti vyplývajúce nám zo zákona, teda vyšetrovali skutočne dôvodné podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, ktoré sa postupne začínali potvrdzovať, čo u podozrivých príslušníkov Policajného zboru, prípadne iných im nápomocných osôb mohlo vzbudiť veľké obavy a iniciovať tak ich snahu o účelové zvrátenie tejto vzniknutej situácie s cieľom zmariť ďalšie vyšetrovanie vo veci aj takýmto za normálnych okolností nepochopiteľným, neuveriteľným a v právnom štáte absolútne neakceptovateľným spôsobom.”

Kontroverzný zásah proti policajnému zásahu

Dočasne postavená vyšetrovateľka mimo službu pomerne rozsiahlo opisuje aj medializovanú policajnú akciu zameranú na zadržanie tzv. kajúcnikov. Csabu Dömötöra, Petra Petrova a Mateja Zemana. Podľa informácií, na ktoré pred časom upozornila aj Televízia JOJ, došlo k prerušeniu akcie zásahovej jednotky, potom, ako sa do celého prípadu osobne vložil policajný prezident Peter Kovařík. Následkom čoho je po priznaní Dömötör právoplatne odsúdený a dvaja kľúčoví svedkovia vo viacerých megakauzách sú od vtedy na úteku. Práve Dömötör priznal, že na výpovede bol účelovo usmerňovaný a navádzaný.

“Práve zistenia mnou vedeného špecializovaného vyšetrovacieho tímu poukazujú na slepú dôveru niektorých vyšetrovateľov PZ v inštitút tzv. kajúcnika a rezignáciu na vykonávanie akýchkoľvek iných dôkazov po zabezpečení svedeckých výpovedí tzv. kajúcnikov. Práve jedna z týchto osôb a to Csaba D. priznala svoju vinu a usvedčila z uvedeného konania ďalších dvoch obvinených Petra P. prezývaného "Tiger" a Mateja Z. prezývaného "Zemák". Podotýkam, že menovaní sú aj napriek enormnej snahe mnou vedeného vyšetrovacieho tímu v súčinnosti s mobilnou zásahovou jednotkou Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance stále na úteku, a to výlučne v dôsledku účelového prerušenia akcie smerujúcej k ich zadržaniu zo strany prezidenta Policajného zboru, ktorý pravdepodobne s poukazom na mediálne odprezentované informácie konal v spolupráci s ministrom vnútra Slovenskej republiky. Na tomto mieste by som ešte doplnila, že prezident Policajného zboru sa verejne vyjadril, že pokyn k prerušeniu akcie vydal preto, že o zásahu nevedel riaditeľ Úradu inšpekčnej služby a celú situáciu som spôsobila ja „nerešpektovaním interných právnych predpisov“, čo je objektívne v absolútnom rozpore so skutočnosťou, keďže z mojej strany nedošlo k žiadnemu porušeniu interného právneho predpisu. Žiaden interný predpis mi totiž neprikazuje informovať o policajnej akcii riaditeľa úradu a navyše všetci traja moji priami nadriadení v rámci odboru inšpekčnej služby Západ boli preukázateľne o vykonaní policajnej akcie informovaní vopred, keďže boli požiadaní o schválenie žiadosti o nasadenie už spomínanej mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, kde však schválenie tejto žiadosti odmietol tak ako riaditeľ odboru, tak aj jeho zástupca a nakoniec predmetnú žiadosť schválil až vedúci oddelenia vyšetrovania odboru inšpekčnej služby Západ, čo však nebolo v rozpore s Pokynom Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru z 15. mája 2014 o činnosti mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance č. 17/2014 (deň po vykonaní policajnej akcie došlo k jeho zmene a doplneniu v skrátenom pripomienkovom konaní tak, aby už nebolo možné zo strany Úradu inšpekčnej služby vykonať ďalšiu policajnú akciu v súčinnosti s danou mobilnou zásahovou jednotkou bez toho, aby o tom prezident Policajného zboru nevedel, ako aj k zmene, ktorou je presne špecifikované, že žiadosť o nasadenie tejto jednotky môže schváliť už len riaditeľ alebo zástupca útvaru, ktorý žiada o nasadenie)”

Policajný prezident Peter Kovařík sa v reakcii pre televíziu JOJ na margo zásahu pred nedávnom vyjadril, že sa prerušením zásahu snažil zaistiť jeho legálnosť. Santusová ale najvyšším ústavným činiteľom v liste tvrdí, že tým policajný prezident Kovařík zavádza a zakrýva svoje konanie.

“Je zrejmé, že prezident Policajného zboru takýmto spôsobom len účelovo zakrýva svoje protiprávne konanie a zavádza verejnosť nepravdivými informáciami, keďže ak by som tento pokyn mala pri schvaľovaní žiadosti mojím priamym nadriadeným a to vedúcim oddelenia vyšetrovania skutočne porušiť, prečo bolo potrebné tento pokyn urgentným spôsobom v skrátenom pripomienkovom konaní meniť deň po vykonaní policajnej akcie s odôvodnením, že je potrebné zabezpečiť jednotný postup schvaľovania nasadenia určených policajtov tejto mobilnej zásahovej jednotky a zasielania žiadostí o nasadenie týchto policajtov. Navyše zdôrazňujem, že zastávam názor, že prezident Policajného zboru nemá absolútne žiadne kompetencie kontrolovať a hodnotiť postup vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, keďže organizačne tento vyšetrovateľ PZ v žiadnom prípade nespadá pod jeho právomoci a zároveň je potrebné spomenúť, že samotná policajná akcia prebiehala pod jednotným velením, kde veliteľom tejto policajnej akcie som bola výlučne ja a nie prezident Policajného zboru, v dôsledku čoho nemal oprávnenie zasahovať do priebehu tejto policajnej akcie a zastaviť činnosť mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, v súčinnosti s ktorou táto policajná akcia prebiehala.”

Podľa Santusovej mal navyše Kovařík zakázať všetkým krajským policajným riaditeľom, aby poskytli zásahové komando na vykonanie akcie, v prípade, že o to požiada policajná inšpekcia. Odstavená vyšetrovateľka tvrdí, že nasadenie pohraničných kukláčov zo Sobraniec bolo jediným riešením. Pretože sa naňho zabudlo.

“Na tomto mieste mi nedá poukázať na závažnú skutočnosť, že disponujem overenými informáciami, že už vo večerných hodinách v piatok tj. dňa 16.07.2021, ako aj opakovane počas pondelka, tj. dňa 19.07.2021 prebiehala zo strany prezidenta Policajného zboru skutočne intenzívna snaha zisťovať, ktorú zásahovú jednotku má špecializovaný vyšetrovací tím Úradu inšpekčnej služby „dohodnutú“ pre mediálne avizovanú policajnú akciu, pričom prostredníctvom všetkých riaditeľov krajských riaditeľstiev Policajného zboru túto informáciu zisťoval v súvislosti s plánovaným nasadením niektorého z pohotovostných policajných útvarov, ale „žiaľ“ alebo „našťastie“ nedopatrením na mobilnú zásahovú jednotku Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance prezident Policajného zboru zabudol.”


Kajúcnici za výhody

Diana Santusová v závere svojho listu uvádza, že jej tím zabezpečil dostatok dôkazov, ktoré hovoria o vypočítavosti spolupracujúcich obvinených. Tvrdí, že ich jedinou motiváciou jej vyhnúť sa trestom, pričom neváhajú svoje výpovede prispôsobovať.


“Považujem za podstatné uviesť, že poznatky zadovážené vo forme dôkazov práve špecializovaným vyšetrovacím tímom preukazujú, že jedinou motiváciou osoby Peter P. na jeho už dlhodobú spoluprácu v tak neštandardnom rozsahu s orgánmi činnými v trestnom konaní je predovšetkým jeho obrovská snaha o vyhnutie sa trestnému stíhaniu vo veci jeho ekonomickej trestnej činnosti páchanej v enormnom rozsahu a to žiaľ preukázateľne aj v spolupráci s niektorými príslušníkmi Policajného zboru, ktorí vo veciach páchania jeho trestnej činnosti účelovo nekonajú, prípadne ho o konaní vopred informujú a koordinujú ho s ním tak, aby výsledkom trestného konania v žiadnom prípade nebolo objasnenie ním páchanej trestnej činnosti.”

Santusová píše najvyšším ústavným činiteľom, že chce ďalej pokračovať na čele vyšetrovacieho tímu. Tí však nemajú žiadnu kompetenciu do personálnych otázok Úradu inšpekčnej služby zasiahnuť. Tú má jedine minister vnútra Roman Mikulec, ktorého už Televízia JOJ oslovila s otázkami. K obsahu listu sa nevyjadril, s tým, že ešte dnes poskytne stanovisko. Uviedol však, že policajný prezident Peter Kovařík má aj naďalej jeho dôveru. Samotný prezident PZ Kovařík avizoval dnes popoludní tlačovú konferenciu, kde budeme konfrontovať aj s obsahom tohto listu.

CELÉ ZNENIE LISTU DIANY SANTUSOVEJ:

mjr. Mgr. Diana Santusová, trvale bytom XXXXXXX
vyšetrovateľka PZ oddelenia vyšetrovania odboru inšpekčnej služby Západ útvaru inšpekcie Úradu inšpekčnej služby

Vážený pán xxxxx,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás z pozície bývalej vedúcej špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby, nakoľko osobne považujem za podstatné informovať Vás, XXXXX, o všetkých rozhodných skutočnostiach spojených s činnosťou mnou vedeného špecializovaného vyšetrovacieho tímu v médiach znevažujúco označovaného špeciálnym prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR ako "antitím".

Úvodom chcem poznamenať, že všetky svoje služobné povinnosti sme ako špecializovaný vyšetrovací tím, teda ja ako vedúca uvedeného tímu a všetci v tom čase mnou vedení členovia tímu, ktorými boli príslušníci Policajného zboru služobne zaradení na Úrade inšpekčnej služby, ako aj príslušníci Policajného zboru služobne zaradení na národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru, vykonávali výlučne v súlade so zákonom a v jeho medziach. Vždy som si ctila a ctím službu štátu a bola som čestným, vzorným a disciplinovaným vyšetrovateľom PZ. Rovnako uvádzam, že odmietam vytváranie obrazu o konflikte v bezpečnostných zložkách štátu, čoho dôkazom je napokon aj zloženie uvedeného špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ako aj bezproblémová spolupráca s inými bezpečnostnými zložkami. Na rozdiel od iných, som nikdy nedelila a ani nedelím ľudí podľa toho, v ktorom bezpečnostnom orgáne štátu pôsobia alebo pôsobili. Mám však za to, že za predpokladu, že existujú dôvodné podozrenia z nezákonného postupu civilných osôb, ako aj niektorých príslušníkov alebo bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek štátu, mali by byť tieto konania objektívne preverené a zistené, či nimi nedošlo k spáchaniu trestného činu, kde v kladnom prípade by malo prísť k odhaleniu jeho páchateľa, resp. páchateľov, čo je napokon účelom trestného konania v každom právnom štáte.

O to viac sú pre mňa zarážajúce udalosti ostatných dní, ktoré ma presvedčili o účelovosti konania viacerých osôb, ktorých cieľom je zmariť trestné konanie vedené predmetným špecializovaným vyšetrovacím tímom. V prvom rade chcem poukázať na prinajmenšom zarážajúce konanie dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby pplk. JUDr. Petra Scholtza, PhD., ktorého prioritným cieľom od nástupu do uvedenej funkcie bolo získavať informácie o priebehu tímom vedeného trestného konania a toto konanie mariť akýmkoľvek spôsobom. Aj napriek prísľubu (žiaľ deklarovanému len v teoretickej rovine) poskytnutia materiálno-technického a finančného zabezpečenia pre bezproblémovú činnosť tímu zo strany ministra vnútra Slovenskej republiky, menovaný sabotoval činnosť tímu, kde napríklad opakovane namietal vykonávanie štátnej služby príslušníkmi Policajného zboru zaradenými v tíme nad rámec základného času služby v týždni, čo menovaný odôvodňoval nedostatkom finančných prostriedkov. Uvedené vyústilo až do stavu, že nakoniec sám menovaný dočasne poverený riaditeľ úradu ústne úkoloval vrátnikov v budove situovanej na adrese Mlynské Nivy 61 v Bratislave, aby ho o každom príchode príslušníkov Policajného zboru mimo pracovnej doby telefonicky ihneď informovali a to v akomkoľvek čase (takéto niečo sa v rámci Úradu inšpekčnej služby nikdy nedialo a nikdy nebolo nikomu bránené v tom, aby slobodne pracoval). Za zásadne účelové a tendenčné považujem konanie menovaného, ktorým dal ústny pokyn na montáž technického prostriedku vyhotovujúceho zvukovo-obrazové záznamy bez môjho súhlasu alebo súhlasu akéhokoľvek na to oprávneného subjektu do mojej kancelárie absurdne dôvodiac “ochranou predmetného spisu, aby ho niekto neukradol”. Uvedené považujem za zarážajúce najmä preto, že v danom priestore sú vykonávané všetky s predmetným trestným konaním súvisiace procesné úkony, vrátane výsluchov svedkov a taktických porád špecializovaného vyšetrovacieho tímu. K uvedenému úkonu napokon nedošlo len vďaka včasnému získaniu operatívnych poznatkov a poukázaniu na protiprávnosť uvedeného konania zo strany mojej osoby.

Operatívne poznatky zabezpečené tímom zároveň poukazujú však aj na ďalšie závažné skutočnosti a to napríklad na to, že menovaný koordinoval moje odvolanie z pozície vedúcej špecializovaného vyšetrovacieho tímu v spolupráci s vybranými príslušníkmi národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ktorí môžu mať dôvodné obavy z postupu vyšetrovania špecializovaným vyšetrovacím tímom pod mojím vedením a ním zabezpečených dôkazov, pričom sa jedná práve o podozrivé osoby. S uvedenými osobami menovaný dokonca dohadoval aj postup vo veci účelového iniciovania polygrafického vyšetrenia mojej osoby na detektore lži, kde je potrebné zdôrazniť, že sa to odohralo v čase, keď ešte neprebehol môj pracovný pohovor, až výsledky ktorého podľa tvrdenia dočasne povereného riaditeľa úradu neboli dostačujúce, a preto sa rozhodol, že ma posiela na spomínaný detektor lži, aby odstránil (údajné) pochybnosti o mojej pravdovravnosti, s ktorými ma do dnešného dňa ani neoboznámil. Je prinajmenšom zarážajúce, že teda ešte pred týmto pracovným pohovorom s dočasne povereným riaditeľom úradu bol tento na ďalšom postupe dohodnutý práve s osobami, ktoré sú dôvodne podozrivé zo spáchania trestnej činnosti v trestnej veci, ktorá bola vyšetrovaná špecializovaným vyšetrovacím tímom, čo už nie je možné ďalej prehliadať.

Uvedené polygrafické vyšetrenie, ktoré nemá oporu v zákone a ktoré iniciovali práve podozriví príslušníci Policajného zboru v snahe zdiskreditovať moju osobu akýmkoľvek spôsobom, považujem len za jeden z ďalších prostriedkov menovaného ako sa oboznámiť s obsahom vyšetrovacieho spisu, ktorý tvoria aj utajované skutočnosti rôznych stupňov utajenia, a zároveň ako spomaliť, resp. zastaviť činnosť tímu, keďže moje "dočasné vylúčenie" z tímu je podmienené vykonaním tohto vyšetrenia, čo taktiež nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Takýto postup zásadne odmietam, nakoľko by som sa tým dopustila protiprávneho konania na úseku ochrany utajovaných skutočností a možného marenia ďalšieho vyšetrovania v predmetnej trestnej veci.

Rovnako disponujem informáciou, že menovaný v spolupráci s uvedenými podozrivými osobami zabezpečil vyhotovenie dokumentu "opatrenia" umožňujúceho vedenie trestného konania národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru minimálne vo vzťahu k mojej osobe a prípadne proti ďalším členom tímu, ktorý dokument menovaný ako oprávnená osoba následne aj schválil, resp. poskytol k nemu kladné stanovisko. Toto konanie pod účelovým dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR má byť podľa mojich informácií vedené inými vyšetrovateľmi národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ako tými s ktorými menovaný tento postup koordinoval, preto, aby nevzniklo podozrenie z účelového a zaujatého konania motivovaného pomstou týchto s menovaným spolupracujúcich vyšetrovateľov z pracovnej skupiny Očistec. Uvedené je však opäť v rozpore so skutočnosťou, nakoľko konanie vedené proti mojej osobe, resp. proti špecializovanému vyšetrovaciemu tímu koordinujú a vedú preukázateľne práve podozriví príslušníci z pracovnej skupiny Očistec a to navyše aj v čase, keď vyšetrovateľ, ktorý má toto konanie oficiálne pridelené, nevykonáva štátnu službu, ale má voľno a nachádza sa doma. Podozriví príslušníci Policajného zboru z pracovnej skupiny Očistec, ktorí vedú uvedené trestné konanie, v súčasnosti skutočne intenzívne zabezpečujú vykonštruované dôkazy, ktorých cieľom je účelová diskreditácia mojej osoby a postupu špecializovaného vyšetrovacieho tímu. Zároveň disponujem informáciou, že tieto osoby na základe takto nezákonne zabezpečených a vykonštruovaných dôkazov plánujú tendenčné vznesenie obvinenia vo vzťahu k mojej osobe, ako aj k ďalším členom daného špecializovaného vyšetrovacieho tímu, a to všetko len z dôvodu, že sme realizovali svoje práva a povinnosti vyplývajúce nám zo zákona, teda vyšetrovali skutočne dôvodné podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, ktoré sa postupne začínali potvrdzovať, čo u podozrivých príslušníkov Policajného zboru, prípadne iných im nápomocných osôb mohlo vzbudiť veľké obavy a iniciovať tak ich snahu o účelové zvrátenie tejto vzniknutej situácie s cieľom zmariť ďalšie vyšetrovanie vo veci aj takýmto za normálnych okolností nepochopiteľným, neuveriteľným a v právnom štáte absolútne neakceptovateľným spôsobom.

Vážený XXXXXX, mojim cieľom nikdy nebolo mariť akékoľvek trestné konanie, rovnako sa ako drvivá väčšina čestných vyšetrovateľov zaradených na akomkoľvek útvare Policajného zboru stotožňujem s názorom, že každý páchateľ trestného činu by mal byť potrestaný v rámci spravodlivého konania vedeného v súlade so zákonom. V tejto súvislosti si dovoľujem apelovať na vyššie uvedené kondicionality trestného konania, ktoré by v žiadnom prípade nemalo byť vedené v zmysle machiavelistického “účel svätí prostriedky”. Práve zistenia mnou vedeného špecializovaného vyšetrovacieho tímu poukazujú na slepú dôveru niektorých vyšetrovateľov PZ v inštitút tzv. kajúcnika a rezignáciu na vykonávanie akýchkoľvek iných dôkazov po zabezpečení svedeckých výpovedí tzv. kajúcnikov. Práve jedna z týchto osôb a to Csaba D. priznala svoju vinu a usvedčila z uvedeného konania ďalších dvoch obvinených Petra P. prezývaného "Tiger" a Mateja Z. prezývaného "Zemák". Podotýkam, že menovaní sú aj napriek enormnej snahe mnou vedeného vyšetrovacieho tímu v súčinnosti s mobilnou zásahovou jednotkou Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance stále na úteku, a to výlučne v dôsledku účelového prerušenia akcie smerujúcej k ich zadržaniu zo strany prezidenta Policajného zboru, ktorý pravdepodobne s poukazom na mediálne odprezentované informácie konal v spolupráci s ministrom vnútra Slovenskej republiky. Na tomto mieste by som ešte doplnila, že prezident Policajného zboru sa verejne vyjadril, že pokyn k prerušeniu akcie vydal preto, že o zásahu nevedel riaditeľ Úradu inšpekčnej služby a celú situáciu som spôsobila ja „nerešpektovaním interných právnych predpisov“, čo je objektívne v absolútnom rozpore so skutočnosťou, keďže z mojej strany nedošlo k žiadnemu porušeniu interného právneho predpisu. Žiaden interný predpis mi totiž neprikazuje informovať o policajnej akcii riaditeľa úradu a navyše všetci traja moji priami nadriadení v rámci odboru inšpekčnej služby Západ boli preukázateľne o vykonaní policajnej akcie informovaní vopred, keďže boli požiadaní o schválenie žiadosti o nasadenie už spomínanej mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, kde však schválenie tejto žiadosti odmietol tak ako riaditeľ odboru, tak aj jeho zástupca a nakoniec predmetnú žiadosť schválil až vedúci oddelenia vyšetrovania odboru inšpekčnej služby Západ, čo však nebolo v rozpore s Pokynom Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru z 15. mája 2014 o činnosti mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance č. 17/2014 (deň po vykonaní policajnej akcie došlo k jeho zmene a doplneniu v skrátenom pripomienkovom konaní tak, aby už nebolo možné zo strany Úradu inšpekčnej služby vykonať ďalšiu policajnú akciu v súčinnosti s danou mobilnou zásahovou jednotkou bez toho, aby o tom prezident Policajného zboru nevedel, ako aj k zmene, ktorou je presne špecifikované, že žiadosť o nasadenie tejto jednotky môže schváliť už len riaditeľ alebo zástupca útvaru, ktorý žiada o nasadenie), na základe čoho je zrejmé, že prezident Policajného zboru takýmto spôsobom len účelovo zakrýva svoje protiprávne konanie a zavádza verejnosť nepravdivými informáciami, keďže ak by som tento pokyn mala pri schvaľovaní žiadosti mojím priamym nadriadeným a to vedúcim oddelenia vyšetrovania skutočne porušiť, prečo bolo potrebné tento pokyn urgentným spôsobom v skrátenom pripomienkovom konaní meniť deň po vykonaní policajnej akcie s odôvodnením, že je potrebné zabezpečiť jednotný postup schvaľovania nasadenia určených policajtov tejto mobilnej zásahovej jednotky a zasielania žiadostí o nasadenie týchto policajtov. Navyše zdôrazňujem, že zastávam názor, že prezident Policajného zboru nemá absolútne žiadne kompetencie kontrolovať a hodnotiť postup vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, keďže organizačne tento vyšetrovateľ PZ v žiadnom prípade nespadá pod jeho právomoci a zároveň je potrebné spomenúť, že samotná policajná akcia prebiehala pod jednotným velením, kde veliteľom tejto policajnej akcie som bola výlučne ja a nie prezident Policajného zboru, v dôsledku čoho nemal oprávnenie zasahovať do priebehu tejto policajnej akcie a zastaviť činnosť mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, v súčinnosti s ktorou táto policajná akcia prebiehala.

Zároveň sa k tejto prinajmenšom pozoruhodnej situácii verejne vyjadril aj sám minister, ktorý svoje konanie, teda zisťovanie, či Úrad inšpekčnej služby vykonáva nejakú policajnú akciu, odôvodňuje z môjho pohľadu úplne nepochopiteľne tým, že ho údajne v utorok tj. dňa 20.07.2021 kontaktovali v skorých ranných hodinách novinári, ktorí sa dopytovali na našu činnosť, kde takéto vysvetlenie situácie nemožno charakterizovať inak ako scestné, nelogické a v rozpore s doteraz deklarovaným tvrdením, že: „Polícia má rozviazané ruky“. Na tomto mieste mi nedá poukázať na závažnú skutočnosť, že disponujem overenými informáciami, že už vo večerných hodinách v piatok tj. dňa 16.07.2021, ako aj opakovane počas pondelka, tj. dňa 19.07.2021 prebiehala zo strany prezidenta Policajného zboru skutočne intenzívna snaha zisťovať, ktorú zásahovú jednotku má špecializovaný vyšetrovací tím Úradu inšpekčnej služby „dohodnutú“ pre mediálne avizovanú policajnú akciu, pričom prostredníctvom všetkých riaditeľov krajských riaditeľstiev Policajného zboru túto informáciu zisťoval v súvislosti s plánovaným nasadením niektorého z pohotovostných policajných útvarov, ale „žiaľ“ alebo „našťastie“ nedopatrením na mobilnú zásahovú jednotku Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance prezident Policajného zboru zabudol. Čo sa ešte týka neustále opakovanej frázy popredných predstaviteľov Policajného zboru, ako aj samotného ministra vnútra Slovenskej republiky, že: „Polícia má rozviazané ruky“, si dovolím tvrdiť, že v tejto súvislosti minister poukazoval s najväčšou pravdepodobnosťou iba na národnú kriminálnu agentúru Prezídia Policajného zboru, pri ktorej niet žiadnych pochýb o ich samostatnosti a neobvykle silnej podpore zo strany či už Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo samotného prezidenta Policajného zboru, o čom svedčí nielen silné materiálno-technické, finančné, ale aj personálne zabezpečenie, o ktorom v prípade špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý som viedla ja, nemožno ani len uvažovať. Na tomto mieste poukazujem na minimálne neštandardný vozový park pridelený pracovnej skupine Očistec (jedná sa o služobné motorové vozidlá, aké majú bežne pridelené len najvyšší predstavitelia Policajného zboru, pričom tieto im boli pridelené údajne priamo ministrom vnútra Slovenskej republiky, avšak na základe ústnej požiadavky mňa ako vedúcej tímu o pridelenie jedného a to akéhokoľvek služobného motorového vozidla pre potreby tímu, ktorý som viedla, do dnešného dňa vyhovené zo strany ministra vnútra Slovenskej republiky nebolo), na bezproblémové a opakované rozširovanie tejto pracovnej skupiny o nových členov (v tíme, ktorý som viedla, toto ani na požiadanie možné nebolo), ako aj na finančné náležitosti (v tíme, ktorý som viedla, bol problém aj s preplatením skutočne odpracovaných hodín nad rámec základného času služby, nie to ešte s príplatkami, ktorými sa príslušníci Policajného zboru z pracovnej skupiny Očistec radi chvália).

Ďalej považujem za podstatné uviesť, že poznatky zadovážené vo forme dôkazov práve špecializovaným vyšetrovacím tímom preukazujú, že jedinou motiváciou osoby Peter P. na jeho už dlhodobú spoluprácu v tak neštandardnom rozsahu s orgánmi činnými v trestnom konaní je predovšetkým jeho obrovská snaha o vyhnutie sa trestnému stíhaniu vo veci jeho ekonomickej trestnej činnosti páchanej v enormnom rozsahu a to žiaľ preukázateľne aj v spolupráci s niektorými príslušníkmi Policajného zboru, ktorí vo veciach páchania jeho trestnej činnosti účelovo nekonajú, prípadne ho o konaní vopred informujú a koordinujú ho s ním tak, aby výsledkom trestného konania v žiadnom prípade nebolo objasnenie ním páchanej trestnej činnosti.

Vážený pán XXXXXXX, v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti si Vás úctivo dovoľujem požiadať o vykonanie opatrení vo Vašej pôsobnosti smerujúcich k odstráneniu uvedeného protiprávneho stavu, ktorý nastal. V tejto súvislosti chcem ešte poukázať na skutočnosť, že všetky tri vyšetrovacie spisy, ktoré som mala ako vedúca špecializovaného vyšetrovacieho tímu pridelené, mi boli odňaté bez akéhokoľvek relevantného dôvodu a boli pridelené inému vyšetrovateľovi PZ, čo považujem v danej situácii za absolútne neakceptovateľné. Na takýto postup musia existovať závažné dôvody, kde zastávam názor, že odňatie spisu môže nastať len v troch prípadoch a to na základe písomného rozhodnutia dozor vykonávajúceho prokurátora, alebo so súhlasom samotného konajúceho vyšetrovateľa PZ napríklad pri enormnej pracovnej zaťaženosti alebo v prípade, ak vyšetrovateľ PZ rozhodne o svojej zaujatosti. V súvislosti s odňatím vyšetrovacích spisov mojej osobe, ako vedúcej špecializovaného vyšetrovacieho tímu nedošlo ani k jednému zo spomínaných prípadov, dokonca som nevidela ani žiadne písomné rozhodnutie, či pokyn k odňatiu týchto vyšetrovacích spisov mne ako vyšetrovateľke PZ zo strany dočasne povereného riaditeľa úradu, ktorý na takéto konanie nemal žiadne oprávnenie, pričom podotýķam, že vykonanie polygrafického vyšetrenia pravdovravnosti nemôže byt dôvodom na „dočasné“ odňatie vyšetrovacieho spisu a to najmä v prípade, ak dozor vykonávajúci prokurátor v mojom konaní nezistil žiadne pochybenia a moje konanie vyhodnotil ako zákonné.

Zároveň v tejto súvislosti poukazujem aj na tú skutočnosť, že ešte v čase, keď som vykonávala pozíciu vedúcej tímu, teda nebola som odvolaná z tejto pozície, bol rozkazom do tejto pozície ustanovený iný vyšetrovateľ PZ, kde až deň po vydaní tohto rozkazu som bola z tímu vylúčená ja a to bez uvedenia akéhokoľvek relevantného dôvodu. Vedúcim tímu bol najprv ustanovený môj kolega Adrián S., ktorý s predmetným trestným konaním nemal nič spoločné a nemal absolútne žiaden prehľad o tom, čo je predmetom daného nielen skutkovo, ale aj právne náročného prípadu. Účelom tohto výberu nového vedúceho tímu bola z môjho pohľadu s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou práve snaha o spomalenie, resp. úplne zmarenie predmetného trestného konania. Následne ešte v deň ustanovenia nového vedúceho špecializovaného vyšetrovacieho tímu zistil dočasne poverený riaditeľ úradu, že tento bol v minulosti istým videozáznanom odprezentovaným na internete zdiskreditovaný a teda zistil, že by tento jeho výber nového vedúceho tímu nebol zrovna „šťastný“ a tak začal hľadať iného kolegu, ktorý by bol ochotný prevziať túto zodpovednosť a stať sa novým vedúcim špecializovaného vyšetrovacieho tímu, čo odmietol, navyše aj napriek ponuke zvýšenia osobného príplatku, každý jeden môj oslovený kolega, kde svoju rolu zohráva bezpochyby aj strach z účelovej a verejnej diskreditácie, ktorú všetci moji kolegovia za posledné obdobie v súvislosti s mojou osobou registrujú a vnímajú ju veľmi negatívne. Dokonca mám vedomosť, že s touto ponukou stať sa vedúcim špecializovaného vyšetrovacieho tímu bol oslovený aj môj aktuálny vedúci oddelenia vyšetrovania, ktorý túto ponuku samozrejme odmietol tiež, keďže nie je rádovým vyšetrovateľom PZ, ale funkcionárom v rámci odboru. V podstate už aj z tohto pomerne priehľadného a zároveň zúfalého postupu je zrejmé, že jediným cieľom dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby bolo a stále je odstavenie mojej osoby ako vyšetrovateľky PZ z vykonávania dokazovania v tejto trestnej veci, teda vylúčenie mojej osoby z predmetného špecializovaného vyšetrovacieho tímu (aj napriek tomu, že všetci členovia špecializovaného vyšetrovacieho tímu môj návrat do tohto tímu od dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby osobne žiadali) a to predovšetkým preto, že toto konanie som viedla od samého začiatku, mám prehľad o prepojeniach medzi osobami v ňom vystupujúcimi v akomkoľvek postavení, a poznám všetky súvislosti, ktoré sú pre úspešné ukončenie tohto prípadu, resp. pre jeho úspešné vyšetrenie bez akýchkoľvek prieťahov a spomalenia potrebné.

Laicky a v skratke si dovolím tvrdiť, že sme sa ako tím pod mojím vedením dostali ďalej ako to „niekomu“ vyhovuje a zámerom konania určitých osôb je len to, aby som v tejto činnosti nepokračovala, pričom je úplne jedno, kto iný to bude, podstatné je len to, aby som to nebola ja, keďže z logiky veci je zrejmé, že zorientovať sa v tejto náročnej a spletitej problematike nie je vôbec jednoduché a vyžaduje to množstvo času a odhodlania a to predovšetkým, ak s danou vecou niekto nepracuje od samého začiatku, resp. ak s danou vecou ešte neprišiel ani do kontaktu a nepozná obsah tohto už teraz pomerne rozsiahleho vyšetrovacieho spisu. Práve preto chcem aj naďalej pokračovať v už začatej avšak z dôvodov daných nie na mojej strane nedokončenej práci. Som presvedčená, že Slovenská republika je ešte aj naďalej právny štát, v ktorom by mala platiť vláda práva a nie bezprávie vytvárané skupinou právny poriadok porušujúcich osôb. Z uvedeného dôvodu sa preto, vážený pán XXXXXXXX s dôverou obraciam na Vás.

Mojim želaním je pokračovať v práci uvedeného špecializovaného vyšetrovacieho tímu s cieľom objektívneho zistenia skutočného stavu veci a spravodlivého a predovšetkým zákonného potrestania páchateľov trestnej činnosti a to bez akýchkoľvek protiprávnych podmienok. Aj keď vzhľadom na verejnú účelovú diskreditáciu mojej osoby by prirodzenou reakciou mohlo byť rezignovanie na akékoľvek aktivity smerujúce k opätovnému zaradeniu sa do činnosti špecializovaného vyšetrovacieho tímu, avšak vždy som sa ako právnik s prirodzeným zmyslom pre spravodlivosť riadila heslom: „Fiat iustitia, et pereat mundus“.

Vážený pán XXXXXXXX, dovoľte mi informovať Vás, že list rovnakého znenia bol odoslaný aj prezidentke Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky, ako aj ďalším popredným predstaviteľom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Predmetnými informáciami vrátane dôkazového materiálu disponuje už aj krajský prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ako aj generálny prokurátor Slovenskej republiky.

S úctou mjr. Mgr. Diana Santusová

REAKCIE riaditeľa ÚIS a ministra vnútra na list od Santusovej:

Dočasne poverený riaditeľ ÚIS, Peter Scholtz: 

"Absolútne a kategoricky odmietam tvrdenia o nasadení obrazovo-zvukových prostriedkov na sledovanie vyšetrovateľky Santusovej. Tieto tvrdenia sa nezakladajú na pravde.   

Vzhľadom na to, že postupy vyšetrovateľky vyvolali množstvo otáznikov v rovine zákonnosti a dodržiavania interných postupov, dočasne povereným riaditeľom Úradu inšpekčnej služby bol prijatý súbor opatrení vrátane osobného pohovoru a žiadosti o vyšetrenie na polygrafe. Všetky informácie bude možné komplexne vyhodnotiť až po absolvovaní polygrafu vyšetrovateľkou Santusovou. Doteraz sa tak neudialo z dôvodu prekážok na jej strane.“

 Minister vnútra, Roman Mikulec:

 "Súčasnému poverenému riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby dôverujem. Ide o prípad, ktorý ako manažér musí vyriešiť on sám. Verím, že každý jeden krok a rozhodnutie, ktoré prijme, bude morálne, eticky správne a samozrejme zákonné. Do jeho odborných rozhodnutí nemienim zasahovať a rešpektujem ich. 

 Musím však dodať, že je mimoriadne zarážajúce, že pani vyšetrovateľka prenáša celú vec do politickej roviny a píše politikom namiesto toho, aby prispela k objasneniu celej situácie svojou súčinnosťou v rámci interných postupov. Tých, ktoré mimochodom sama porušovala, keď obchádzala svojich nadriadených. Navyše nepovažujem za prípustné, aby policajt takýmto spôsobom spochybňoval vedenie rezortu vnútra a Policajného zboru. 

 Vyšetrovatelia špecializovaných tímov NAKA sú dlhodobo v ostro sledovaných prípadoch napádaní mediálne a politicky. Napriek tomu, vždy postupovali v zmysle trestného poriadku a nikdy sa neuchýlili k medializácii informácii a nehľadali politickú pomoc a podporu. 

 Pani Santusová sa obracia na politikov namiesto toho, aby využila na to určený postup a obrátila sa na nadriadeného. Zásadne sa ohradzujem voči tvrdeniam p. Santusovej, ktorá hovorí, že robím rozdiely v zabezpečení jednotlivých tímov, je to nielen lož, ale aj mimoriadna drzosť. Tím, ktorého bola vedúcou, zriaďoval ešte bývalý riaditeľ Úradu inšpekčnej služby pán Szabó a to aj s adekvátnym zabezpečením. Osobne ma ubezpečil, že majú všetko potrebné materiálno-technické zabezpečenie. Nikdy som nedostal žiadnu požiadavku od riaditeľa ÚIS, aby som zo svojej úrovne riešil materiálne a iné zabezpečenie tímu.  

 Pýtam sa teda, kto tu teda je náchylný riešiť veci podľa politickej objednávky? Jedna strana neinformuje politikov, nesťažuje sa a druhá strana zase koná presne opačne. Napriek tomu, že by mala ísť vysvetliť informácie a vyvrátiť pochybnosti. Ak by boli na polygrafe vyvrátené, potom by bolo na mieste v prípade ďalších tlakov hovoriť o zvláštnych a nečestných praktikách vysokých policajných funkcionárov. To by ale nemohli byť prekážky na strane vyšetrovateľky, ktorá momentálne koná presne opačne.“

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

20:30 Najlepšie počasie
20:35 V siedmom nebi
22:45 R.I.P.D.: Útvar Rozhodne Neživých Agentov
20:30 Wasabi
22:30 Česko Slovensko má talent ...To naj
00:05 Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina
20:10 Myšlienky vraha IX.
21:00 9-1-1 III.
21:55 9-1-1 III.
20:25 Krtko
20:35 Ovečka Shaun VI.
20:45 Volám sa Caillou V.
20:15 Fakjů pane učiteli 3
22:25 Tajemství v nás
00:00 Volyň