Zatiahnuté
-1°
Bratislava
Marína
8.12.2023
Programové vyhlásenie sa venuje aj kultúrnej politike: Kultúru čakajú veľké zmeny, rovnako aj médiá
Zdielať na

Programové vyhlásenie sa venuje aj kultúrnej politike: Kultúru čakajú veľké zmeny, rovnako aj médiá

BRATISLAVA / Z PVV je jasné, že prím bude hrať ľudová kultúra, ale aj regióny a témy venované osobnostiam a histórii Slovenska.

"Vláda má záujem, aby národná kultúra bola v popredí spoločenského záujmu a preto jej bude poskytnutá adekvátna podpora na jej rozvoj. Pri príprave a uskutočnení systémových zmien a opatrení budeme pokračovať v dialógu s kultúrnou verejnosťou, zástupcami samosprávy, relevantnými subjektami verejného a súkromného sektora," uvádza sa v Programovom vyhlásení vlády. 

Rozvoj slovenského jazyka

Vláda akcentuje, že má záujem ochraňovať a rozvíjať kvalitatívnu úroveň slovenského jazyka vrátane podpory vedeckých jazykovedných inštitúcií s cieľom zachovania pestrosti a originálnych slov spisovného jazyka v spoločnosti a v oficiálnej komunikácii verejných inštitúcií.

"Každý občan Slovenskej republiky má právo na výučbu a ovládanie spisovného jazyka. Zároveň vláda bude podporovať výučbu slovenského jazyka pre cudzincov žijúcich na Slovensku. Vláda zároveň plne rešpektuje potrebu rozvíjania národnostných jazykov menšín na Slovensku. Vláda zabezpečí, aby fungovala systémová a dlhodobá podpora všetkých foriem slovenskej ľudovej kultúry," uvádza rezort kultúry v dokumente PVV. 

Vláda prehodnotí financovanie v kultúre, dôraz bude kladený na regióny

PVV uvádza aj to, že za týmto účelom vláda prehodnotí inštitucionálny rámec finančnej podpory slovenskej kultúry tak, aby sa podpora dostávala čo najširšiemu okruhu subjektov pôsobiacich v kultúre.

"Vláda sa zasadí, aby existovala efektívna a účinná ochrana práv a dôstojnosti človeka pred klamlivými a dehonestujúcimi tvrdeniami vo verejnom priestore. Budeme dbať na dodržiavanie princípov objektivity a na uplatňovanie princípu prezumpcie neviny v skutkových tvrdeniach vo verejnom priestore." 

PVV sľubuje, že vláda sa bude angažovať v tom, aby sa zlepšila systémová podpora a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry.

 • Zasadíme sa o vytvorenie verejného dotačného systému pre regionálne kultúrne a spoločenské organizácie v úzkej spolupráci so samosprávami.
 • Vláda bude garantovať, aby sa po dlhých rokoch zabezpečila systémová a štátom garantovaná podpora pôvodnej slovenskej literatúry, najmä v oblasti autorských grantov, vydavateľskej činnosti a distribúcie slovenských literárnych diel. Slovenské klasické aj moderné literárne diela majú nezastupiteľnú úlohu v národnej kultúre.

Pri podpore pôvodnej slovenskej literatúry bude vláda spolupracovať so spisovateľskými organizáciami a Maticou slovenskou

Vláda pripraví legislatívne prostredie, aby sa realizovala inštitucionálna reforma Matice slovenskej ako verejnoprávnej národnej a kultúrnej inštitúcie, ktorej budúcnosť vidí v realizácii viacerých sektorových politík vo verejnom záujme.

Vláda vytvorí podmienky pre rovnoprávne fungovanie všetkých médií

Uvádza, že súčasne zamedzí, aby sa neoprávnene zasahovalo do slobody slova, slobody vysielania a práva na šírenie informácií.

"Vláda bude chrániť slobodu slova, vrátane slobody na sociálnych sieťach a reguláciu tohto práva zabezpečí primerane iba v rozsahu, ktorým sa zasahuje do dôstojnosti práv človeka a v záujme ochrany bezpečnosti Slovenskej republiky," uvádza sa k téme kultúrnej politiky.  

Kvóty budú pokračovať

Vláda v PVV uvádza, že systém kvót je účinný nástroj na podporu slovenskej umeleckej tvorby. Preto pripraví komplexnejší návrh na ich uplatňovanie na celý okruh slovenskej kultúrnej tvorby, vrátane prezentácie slovenských umelcov v štátnych inštitúciách a vo verejných priestoroch.

 • Vláda bude dbať na to, aby podpora slovenskej audiovizuálnej kultúry bola na primeranej kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni. 

Podpora audiovizuálnej kultúry

"Vláda bude aj naďalej podporovať slovenskú audiovizuálnu kultúru, s dôrazom na tvorbu audiovizuálnych programov, ktoré objektívne a umelecky príťažlivo zachytávajú významné udalosti a významné osobnosti slovenských národných dejín," uvádza. 

 • Takéto umelecké diela môžu byť využívané napríklad aj ako voliteľný doplnok výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže.
 • Vláda bude maximálne účelne a efektívne využívať finančné prostriedky z eurofondov v rámci Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorých cieľom je obnova kultúrnych pamiatok, s osobitným dôrazom na vytvorenie mechanizmu systematickej obnovy a správy hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku.

Obnova kultúrnych pamiatok

"Obnova kultúrnych pamiatok má popri význame zachovania kultúrneho dedičstva a podpory cestovného ruchu aj významný sociálny prvok, a to vo forme sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú pri obnove kultúrneho dedičstva významnú časť príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít," uvádza PVV. 

Vláda sa zaväzuje, že uskutoční potrebné kroky na to, aby sa dosiahla efektívna práca orgánov pamiatkovej ochrany.

Verejnoprávne médiá musia zabezpečovať nezávislú a objektívnu žurnalistiku

Vláda určuje, že verejnoprávne médiá musia zároveň podporovať kvalitnú pôvodnú slovenskú televíznu a rozhlasovú tvorbu. "Za týmto účelom vláda presadí právny a ekonomický rámec rozdelenia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie – Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, prípadne zváži iné riešenie ako posilniť verejnoprávnosť RTVS," špecifikuje materiál. 

Podpora kultúrnych podujatí bude otázkou stratégie

Vláda tvrdí, že vypracuje stratégiu podpory významných kultúrnych podujatí na Slovensku, ktoré sú dôležitým lákadlom pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Významné kultúrne podujatia zabezpečujú okrem rozvoja kultúrnosti aj významný impulz pre cestovný ruch.

 • Zoznam významných kultúrnych podujatí vrátane schémy ich finančnej podpory určí na základe dialógu s kultúrnou obcou ministerstvo.
 • Vláda zabezpečí systémové kroky, projekty a aktivity, ktoré podporia zvýšenie národného povedomia a vlastenectva občanov Slovenskej republiky.
 • Vláda bude venovať pozornosť aj aktivitám, ktoré zabezpečia kultúrne potreby národnostných menšín, marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva.
 • Vláda bude hľadať nové zdroje financovania kultúry mimo verejných zdrojov, prostredníctvom zvýšenia solidarity a ekonomickej angažovanosti súkromného sektora.
 • Vláda navrhne opatrenia na zvýšenie príspevkov súkromných spoločností, najmä subjektov pôsobiacich v tvorivom (kreatívnom) priemysle do podpory tvorby domácej kultúrnej produkcie.
 • Vláda vytvorí podmienky na znižovanie investičného dlhu voči štátnym umeleckým inštitúciám zabezpečením modernizácie javiskovej, audiovizuálnej a svetelnej techniky s využitím najnovších technológií a nízkoenergetických zariadení.

Stratégia rozvoja kultúry

Vláda ďalej uvádza, že zabezpečí stratégiu strednodobého a dlhodobého rozvoja kultúry, vrátane vykonania pasportizácie umeleckých diel, ktoré sú v majetku Slovenskej republiky.

 • Vláda predstaví nový štatút Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu a Fondu na podporu kultúry národných menšín s cieľom zvýšenia podpory originálnej slovenskej tvorby a zvýšenia kontroly využívania verejných zdrojov.
 • Vláda prijme nové štandardy v oblasti múzeí, galérií a knižníc s dôrazom na podporu kultúry a rozvoja cestovného ruchu.
 • Vláda považuje kultúrne poukazy za účelný a efektívny nástroj na zvyšovanie kultúrno-sociálneho povedomia. Kultúrne poukazy napomáhajú spolupráci medzi štátnymi aj neštátnymi umeleckými subjektami, podporujú vzťah mladej generácie ku kultúre a zvyšujú jej propagáciu.
 • Vláda považuje za dôležité systémové zlepšenie sociálneho postavenia kultúrnych pracovníkov v spoločnosti, s osobitným dôrazom na pracovníkov miestnej kultúry.

Vláda chce zaručiť prepojenie vzdelávania a praxe

 • Vláda vytvorí podmienky na prepojenie umeleckého školstva s odbornou prípravou a praxou v štátnych umeleckých inštitúciách, aby talentovaní študenti a absolventi mali možnosť kvalitnej prípravy a následného uplatnenia sa v profesionálnych podmienkach.
 • Vláda bude podporovať programy na zvýšenie povedomia slovenskej kultúry u mládeže a v spolupráci s ministerstvom školstva bude podporovať programy na zvyšovanie čítania slovenskej literárnej tvorby.
 • Vláda si uvedomuje význam spoločenského postavenia cirkví, náboženských spoločností a bude podporovať ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu, vrátane ich dostatočného finančného ohodnotenia.

Posilnenie štátnej prezentácie a záštita nad sviatkami

 • Vláda v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude podporovať šírenie kultúry v radoch zahraničných Slovákov a udržiavať ich spolupatričnosť so slovenským národom.
 • Vláda bude podporovať posilnenie štátnej prezentácie slovenskej kultúry a umenia v zahraničí, ktorú považuje za významný nástroj zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
 • Vláda považuje kultúrnu prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí za jednu zo svojich priorít, osobitne počas oficiálnych návštev najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky na významných medzinárodných podujatiach.
 • Vláda preberie nad najvýznamnejšími výročiami a štátnymi sviatkami Slovenskej republiky oficiálnu záštitu a podporí ich dôstojný priebeh.

Najčítanejšie